Erelidmaatskap

SAKOV-lede wie se aktiwiteite, na die mening van die Uitvoerende Komitee van die vereniging, in ‘n besondere mate bygedra het tot die bevordering van kerkmusiek in Suider-Afrika, mag as erelede verkies word. Erelede word verkies by wyse van benoeming deur ‘n SAKOV-lid. Sodanige benoeming word tesame met die aanbeveling van die Uitvoerende Komitee aan die Algemene Jaarvergadering voorgelê. ‘n Erelid word tydens die Algemene Jaarvergadering deur ‘n gewone meerderheidstem gekies.

Ds. Johannes Bingle
Prof. Gawie Cillié†
Mev. Barbara Louw†
Mnr. Pieter van der Westhuizen
Mnr. Arie van Namen†
Mnr. Roelof Temmingh†
Dr. Louwrens Strydom†
Prof. Albert Troskie
Mej. Susan Engelbrecht†
Prof. Henk Temmingh
Dr. Driekie Jankowitz†
Prof. Chris Lamprecht
Prof. Gerrit Olivier
Prof. Wim Viljoen
Prof. Daleen Kruger
Mev. Margaret van der Vegt
Mnr. Bouwer van Rooyen
Prof. Stephanus Zondagh†